Ucrtavanje objekata u katastar nepokretnosti

Ucrtavanje objekata u Katastar nepokretnosti je ključni postupak za evidentiranje objekata na katastarskim planovima kod nadležnog državnog organa, Republičkog Geodetskog Zavoda (RGZ). Ovaj proces je neophodan za pravnu sigurnost vlasnika nepokretnosti, omogućavajući tačno i ažurno vođenje evidencije o svim izgrađenim objektima na određenoj parceli.

Proces ucrtavanja objekata u katastar nepokretnosti:

 1. Prijava objekta ili radova: Postupak započinje podnošenjem prijave radova nadležnom organu. Ovo uključuje evidentiranje svih novih objekata od čvrstog materijala bez obzira na njihovu namenu, kao i sve naknadne radove poput dogradnji, promena spratnosti i slično.
 2. Izlazak na teren: Nakon prijave, RGZ organizuje izlazak na teren kako bi se konstatovale promene i prikupili relevantni podaci. Naši stručnjaci koriste savremenu geodetsku opremu za precizno merenje i dokumentovanje stanja na terenu.
 3. Izrada elaborata geodetskih radova (EGR): Na osnovu prikupljenih podataka sa terena, izrađuje se EGR koji detaljno opisuje objekte i promene na njima. EGR uključuje sve relevantne geodetske podatke potrebne za tačno evidentiranje objekata u katastarskim planovima.
 4. Dostava EGR-a na kontrolu: Završeni elaborat se dostavlja RGZ-u na kontrolu. Ovaj korak osigurava da su svi podaci tačni i usklađeni sa važećim zakonskim i tehničkim standardima.
 5. Sprovođenje elaborata: Nakon uspešne kontrole i verifikacije, RGZ sprovođenjem elaborata evidentira objekte ili promene u katastarskom sistemu i izdaje rešenje o nastaloj promeni. Ovo rešenje je pravno obavezujuće i garantuje ažurnost katastarskih podataka.

Prednosti ucrtavanja objekata u katastar:

 • Pravna sigurnost: Evidentiranjem objekata u katastarskim planovima vlasnici stiču pravnu sigurnost i jasno definisano vlasništvo nad nepokretnostima.
 • Transparentnost i tačnost: Tačna i ažurna evidencija objekata omogućava transparentno upravljanje imovinom i olakšava sve buduće transakcije i pravne postupke.
 • Podrška u planiranju: Katastarski podaci su ključni za urbanističko planiranje i razvoj, omogućavajući precizno planiranje infrastrukture i drugih razvojnih projekata.
 • Usklađenost sa zakonom: Redovno evidentiranje svih promena na objektima osigurava usklađenost sa zakonskim propisima, što je ključno za izbegavanje pravnih komplikacija i sankcija.

Zašto odabrati naš tim:

 • Iskustvo i stručnost: Naš tim čine licencirane geodete sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti katastarskih evidencija i geodetskih radova.
 • Napredna tehnologija: Koristimo najsavremeniju geodetsku opremu i softverske alate kako bismo osigurali maksimalnu preciznost i efikasnost naših usluga.
 • Posvećenost klijentima: Pružamo personalizovane usluge prilagođene specifičnim potrebama i zahtevima naših klijenata.
 • Pravna usklađenost: Sve naše aktivnosti usklađene su sa važećim zakonskim propisima i standardima, garantujući zakonitost i pouzdanost naših usluga.

Naša misija je da kroz visokokvalitetne geodetske usluge doprinesemo uspešnom planiranju i realizaciji vaših projekata. Kroz posvećenost, inovaciju i stalno unapređenje, težimo da postignemo najviše standarde u svim aspektima našeg poslovanja, obezbeđujući maksimalno zadovoljstvo naših klijenata.